Regulamin usługi „Plan Opieki”

Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług wsparcia dla stron WORDPRESS przy użyciu serwisu https://planopieki.pixelpr.net/

I. Definicje.

 1. Serwis: serwis wsparcia technicznego dla WordPress pod adresem: https://planopieki.pixelpr.net/

 2. Regulamin – niniejszy regulamin,

 3. Usługodawca/Administrator – Pixel PR Sp. z o.o, 35-002 Rzeszów, Pl. Kilińskiego 2, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000449804;

 4. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę z Administratorem w zakresie oferowanych przez niego w serwisie usług;

 5. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Umowa – umowa wsparcia technicznego dla WordPress zawarta pomiędzy Administratorem, a klientem,

 7. Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1. (zwanej dalej RODO).

 8. Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego klient za pośrednictwem Internetu łączy się z serwisem.

 9. Okres rozliczeniowy” to okres pełnego miesiąca kalendarzowego.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

3. Serwis prowadzony jest przez Administratora.

4. Serwis świadczy usługi w zakresie:

 • dostarczania wsparcia technicznego dla serwisu WordPress na zasadach w nim określonych,
 • pozostałe usługi elektroniczne zgodnie z umową zawartą z klientem.

 

5. Regulamin określa :

 • zasady korzystania z serwisu,
 • zasady zawarcia oraz rozwiązania umowy,
 • zasady odstąpienia od umowy klienta będącego konsumentem,
 • cennik usług oraz płatność,
 • warunki świadczenia usług,
 • kwestie związane z ochroną danych osobowych,
 • zasady reklamacji świadczonych usług,
 • pozostałe okoliczności mające wpływ na wykonywania umowy.

 

6. Korzystanie z serwisu możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez klienta urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz indywidualnego adresu e-mail.

7. Serwis nie wymaga instalowania lub korzystania z oprogramowania innego niż standardowe oprogramowanie przeznaczone do korzystania z internetu.

8. Niektóre usługi serwisu mogą zostać ograniczone w stosunku do użytkowników
nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

9. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w serwisie.

III. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy

1. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie, zapoznanie się z regulaminem, postanowieniami umowy oraz akceptację w sposób wskazany przez serwis.

2. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego.

4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zawierać jednoznaczne określenie klienta, umowy oraz wolę jej rozwiązania

5. Oświadczenie może zostać złożone w jednej z poniższych form:

a. wiadomości wysłanej z poziomu Panelu Klienta,
b. poczty elektronicznej wysłanej na adres info@pixelpr.net
c. pisemnej, wysłanej na adres rejestrowy Administratora.

6. Rozwiązanie umowy przez Administratora następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym

7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w serwisie. Odstąpienie od umowy nie wymaga uzasadnienia. Oświadczenie należy złożyć (pod rygorem utraty uprawnień) w terminie czternastu dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać drogą pisemną (dla celów dowodowych listem poleconym) lub drogą elektroniczną na adres Administratora: Pixel PR Sp. z o. o, 35-002 Rzeszów, Pl. Kilińskiego 2. Administrator nie wymaga szczególnego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, koniecznym jest jednak wskazanie danych w sposób jednoznaczny identyfikujących strony, oraz przedmiot umowy oraz numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
Otrzymanie oświadczenia potwierdzone zostanie informacją na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu lub na żądanie w formie pisemnej. Adresatem oświadczenia jest Administrator.

IV. Rejestracja oraz uruchomienie usługi

1. Rejestracja polega na wypełnieniu przez klienta formularza rejestracyjnego, w którym podaje on wymagane przez Administratora oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy dane niezbędne do wykonywania umowy.

2. W ramach procesu rejestracji klient podaje następujące informacje:

a) w przypadku klienta będącego konsumentem:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres strony www

 

b) w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą:

 • firma oraz w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko,
 • forma prawna Abonenta, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadającą osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres do korespondencji;
 • numer KRS, jeżeli dotyczy
 • numer NIP;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefonu.
 • adres strony www

 

3. Z chwilą rejestracji klient oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,

b) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

c) przyjmuje do wiadomości, że wykonywanie umowy powiązane jest z koniecznością przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu wykonywania zawieranej umowy, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów jak i przekazywania tych danych innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy i windykacji wynikających z niej należności,

d) został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Administrator uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez klienta są niezgodne z rzeczywistością,

b) braku potwierdzenia w terminie 7 dni od wezwania swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracji usługi w sposób określony przez Administratora,

c) wcześniejszego rozwiązania umowy z klientem przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient,

d) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że działalność klienta może być sprzeczna z porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego lub może narazić Administratora lub osobę trzecią na szkodę.

5. Rozpoczęcie świadczenia usług na rzecz klienta następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego przez Administratora i aktywacji usługi przez klienta, o czym klient zostaje poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

V. Cennik i płatność

1. Klient uprawniony jest do skorzystania z jednego z trzech pakietów usług:

Pakiet PodstawowyPakiet OptymalnyPakiet Premium
189 zł netto690 zł netto1490 zł netto
Aktualizacje wtyczekAktualizacje wtyczekAktualizacje wtyczek
Aktualizacje WordPressaAktualizacje WordPressaAktualizacje WordPressa
Sprawdzanie dostępności strony (codziennie)Sprawdzanie dostępności strony (codziennie)Sprawdzanie dostępności strony (codziennie)
Kopia zapasowa (dwa razy w tygodniu)Kopia zapasowa (codziennie)Kopia zapasowa strony (2 x dziennie)
Sprawdzanie wirusów i malware (raz w tygodniu)Sprawdzanie wirusów i malware (raz w tygodniu)Sprawdzanie wirusów i malware (codziennie)
1 wpis na bloga lub treści do 3 krótkich newsletterów2 wpisy na bloga lub treści do 5 krótkich newsletterów
2 roboczogodziny programisty na małe prace na stronieMonitorowanie i naprawa niedziałających linków
Wsparcie w zakresie edycji strony – video instrukcje lub PDF5 roboczogodzin programisty na małe prace na stronie
Doradztwo emailowe i support – wskazówki marketingowe i techniczneOptymalizacja szybkości strony (raz na kwartał)
Wsparcie w zakresie edycji strony – video instrukcje lub PDF
Wsparcie VIP (doradztwo, support) – email, telefon lub Skype w dowolnej chwili

2. Wybór pakietu dokonywany jest w formularzu rejestracyjnym.

3. Klient uprawniony jest do zmiany pakietu ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego. Zmiany dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia stosując odpowiednio przepisy o rozwiązaniu umowy, określone w pkt. III.3-5.

4. Administrator uprawniony jest do zmiany ceny pakietu pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia nie późnej niż do 10 dnia okresu rozliczeniowego ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego. Zmiany dokonuje się stosując odpowiednio przepisy o rozwiązaniu umowy, określone w pkt. III.3-5. W sytuacji zmiany cennika klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w którym otrzymał oświadczenie o zmianie cennika.

5. Płatność następuje poprzez obciążenie karty bankowej/kredytowej podanej w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem automatycznego systemu płatności.

6. Płatność pobierana jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca za bieżący okres rozliczeniowy.

7. Po zaksięgowaniu płatności klient otrzyma fakturę VAT wystawioną w oparciu o dane podane przez niego w procesie rejestracji.

8. W przypadku braku płatności w oznaczonym terminie Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, wstrzymania się z dalszym świadczeniem całości lub części usług na rzecz klienta, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec klienta. W takim przypadku Administrator winien powiadomić klienta przy użyciu adresu e-mail wskazanego w procesie rejestracji.

9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

VI. Warunki świadczenia usług

1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz klienta z zastrzeżeniem przypadków określonych w regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zapisów regulaminu.

3. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonywania umowy na zasadach ogólnych, z tym, że strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich zmianach danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji usługi. Korespondencję wysłaną przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail klienta podany przy rejestracji usługi lub inny podany (zmieniony) w późniejszym okresie przez klienta w czasie świadczenia usługi uważa się za doręczoną. To samo dotyczy korespondencji wysyłanej listem poleconym na ostatni znany adres klienta.

VII. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 jest Pixel PR Sp. z o.o., zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449804;

2. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są przez Administratora w celach świadczenia usług drogą elektroniczną. W ramach powyższego Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

3. W wypadku świadczenia usług wsparcia dane osobowe użytkownika przetwarzane są dla celów realizacji umowy.

4. W przypadku usługi typu newsletter dane użytkownika gromadzone oraz przetwarzane są wyłącznie za zgodą osób, których dotyczą wyrażoną w sposób wyraźny a pomocą stosownych rozwiązań systemowych.

5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatyzacji.

6. Serwis, w zależności od wybranej usługi, może gromadzić oraz przetwarzać następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko,
b. adres zamieszkania/siedziby,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,
e. inne niż powyższe wyłącznie w zakresie, jeżeli jest to konieczne dla celów realizacji umowy, wykonania obowiązku ciążącego na administratorze.

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie w sytuacji gdy jest to niezbędne dla celów realizacji umowy lub wynika to z obowiązku ciążącego na administratorze.

8. Administrator zastrzega możliwość udostępnienia niektórych danych osobowych podmiotom współpracującym dla celów realizacji umowy – podmiotom obsługującym płatność przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych.

9. Dane osobowe przechowywane sąd przez Administratora przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

10. Klient uprawniony jest do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Reklamacja może zostać złożona przez klienta w sposób określony w pkt. III.5.

2. Klient wskazuje w reklamacji dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację klienta oraz umowy wraz z określeniem przedmiotu reklamacji.

3. Klient potwierdza przyjęcie reklamacji w sposób określony w pkt III.6.

4. Administrator zobowiązuje się rozpoznać reklamację terminie czternastu dni od zgłoszenia z uwzględnieniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju.

5. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Abonenta.

6. Klient będący Przedsiębiorcą może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym wyłącznie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, o którym mowa powyżej.

IX. Polityka prywatności.

Serwis prowadzi politykę prywatności w której określa zasady gromadzenia oraz wykorzystania danych, danych osobowych użytkowników oraz zasady postępowania z plikami cookies https://pixelpr.net/polityka-prywatnosci-plan-opieki/

X. Postanowienia końcowe.

1. Treści zawarte w serwisie mogą objęte ochroną wynikającą z prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02);

b. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1,

c. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

d. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24);

e. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13);

f. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05

g. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez ogłoszenie nowej treści regulaminu.

4. Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie w serwisie nowej treści regulaminu.

5. Wszelkie zmiany regulaminu będą miały zastosowanie do umów zawartych po dacie obowiązywania.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia (…) r.